ระบบข้อสอบประเมินตนเองออนไลน์

สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์